葛覃

国风 • 周南


葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋。黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈。
葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫。是刈是濩,为絺为綌,服之无斁。
言告师氏,言告言归。薄污我私。薄浣我衣。害浣害否?归宁父母。
gé zhī tán xī , shī yú zhōng gǔ , wéi yè qī qī 。 huáng niǎo yú fēi , jí yú guàn mù , qí míng jiē jiē 。
葛  之  覃  兮  ,  施  于  中  谷  ,  维  叶  萋  萋  。  黄  鸟  于  飞  ,  集  于  灌  木  ,  其  鸣  喈  喈  。

gé zhī tán xī , shī yú zhōng gǔ , wéi yè mò mò 。 shì yì shì huò , wèi chī wèi xì , fú zhī wú yì 。
葛  之  覃  兮  ,  施  于  中  谷  ,  维  叶  莫  莫  。  是  刈  是  濩  ,  为  絺  为  綌  ,  服  之  无  斁  。

yán gào shī shì , yán gào yán guī 。 báo wū wǒ sī 。 báo huàn wǒ yī 。 hài huàn hài fǒu ? guī níng fù mǔ 。
言  告  师  氏  ,  言  告  言  归  。  薄  污  我  私  。  薄  浣  我  衣  。  害  浣  害  否  ?  归  宁  父  母  。
言  葛  葛
告  之  之
師  覃  覃
氏  兮  兮
     
言  施  施
告  於  於
言  中  中
歸  谷  谷
     
薄  維  維
汙  葉  葉
我  莫  萋
私  莫  萋
     
薄  是  黃
浣  刈  鳥
我  是  于
衣  濩  飛
     
害  為  集
浣  絺  於
害  為  灌
否  綌  木
     
歸  服  其
寧  之  鳴
父  無  喈
母  斁  喈
     

之一

葛草长得长又长,漫山遍谷都有它,藤叶茂密又繁盛。

黄鹂上下在飞翔,飞落栖息灌木上,鸣叫婉转声清丽。

葛草长得长又长,漫山遍谷都有它,藤叶茂密又繁盛。

又割藤蒸煮又织麻,织细布啊织粗布,做衣穿着不厌弃。

虚心请教我的老师,说我心想回娘家。洗干净我的内衣裳。

洗干净我的外衣裳。洗和不洗分清楚,回娘家去看父母。

之二

葛藤多柔长,蔓延山谷中,叶儿真茂盛。

黄雀轻轻飞,栖息灌木上,喈喈啭欢声。

葛藤多柔长,蔓延山谷中,叶儿真清鲜。

割来煮泡后,织成粗细布,穿试百不厌。

轻声告保姆,思归情缠牵,洗罢贴身衣。

又忙洗外衫。何洗何不洗?早归父母安。

葛:多年生草本植物,花紫红色,茎可做绳,纤维可织葛布,俗称夏布,其藤蔓亦可制鞋(即葛屦),夏日穿用。

覃(tán):本指延长之意,此指蔓生之藤。

施(yì):蔓延。

中谷:山谷中。

维:发语助词,无义。

萋萋:茂盛貌。

黄鸟:一说黄鹂,一说黄雀。于:作语助,无义。于飞,即飞。

集:栖止。

喈喈(jiē):鸟鸣声。

莫莫:茂盛貌。

刈(yì):斩,割。

濩(huò):煮。此指将葛放在水中煮。

絺(chī):细的葛纤维织的布。

綌(xì):粗的葛纤维织的布。

服:穿衣。

斁(yì):厌。

言:一说第一人称,一说作语助词。

师氏:指抚育古代贵族女子并教授其女德者。

归:本指出嫁,亦可指回娘家。

薄:语助词。

污(wù):洗去污垢。私:贴身内衣。

浣(huàn):浣,洗。衣:上曰衣,下曰裳。此指外衣。

害(hé):通“曷”,盍,何,疑问词。否:不。

归宁:回家慰安父母,或出嫁以安父母之心。

之一

人们常爱用“多义性”来解说诗意,这其实并不准确。“诗言志,歌永言”(《尚书·尧典》)。当诗人作诗以抒写情志之时,其表达意向应该是明确的,不可能存在迥然不同的多种含义。但是,诗人用以表达情志的词语,却往往是多义的。倘若在诗之上下文中,那多种含义均可贯通,说诗者就很难判断,究竟何义为作者所欲表达的“原意”了。为了不至过于武断,人们只好承认:那首诗本有着“多种含义”。对于《葛覃》,遇到的也正是这样一个难题。这首诗的主旨,全在末章点示的“归宁父母”一句。然而“归”在古代,既可指称女子之出嫁,如《桃夭》的“之子于归”;又可指称出嫁女子的回返娘家,如《左传·庄公二十七年》记“冬,杞伯姬来,归宁也”。所以,《毛诗序》定此诗为赞美“后妃”出嫁前“志在女工之事,躬俭节用,服澣濯之衣,尊敬师傅”的美德,其出嫁可以“安父母,化天下以妇道也”;而今人余冠英等则以为,这是抒写一贵族女子准备归宁(回娘家)之情的诗。二者对主旨的判断相去甚远,但在诗意上又均可圆通。究竟取“出嫁”说好呢,还是“回娘家”说好,也实在无法与诗人对证,只能留下一个悬案。

 不管抒情主人公是待嫁女还是新嫁娘,她此刻正处在喜悦而急切的企盼之中却毫无疑问。诗分三章,展出的是跳跃相接的三幅画境。首章似乎无人,眼间只见一派清碧如染的葛藤,蔓延在幽静的山沟;然而这幽静的清碧,又立即为一阵“喈喈”的鸣啭打破,抬眼一看,原来是美丽的黄雀,在灌木丛上啁哳。这“无人”的境界只是作者营造的一种画境,在那绿葛、黄雀背后,还有一位喜悦的女主人公,在那里顾盼、聆听。次章终于让女主人公走进了诗中,但那身影却是飘忽的:刚看到她弯腰“刈”藤的情景,转眼间又见她在家中“濩”葛、织作了。于是那萋萋满谷的葛藤,又幻化成一匹匹飘拂的葛布;而女主人公,则已在铜镜前披着这“絺綌”,正喜孜孜试身。那一句“服之无斁”,透露着辛勤劳作后无限的快慰和自豪。三章的境界却又一变,诗行中多了位慈祥的“师氏”。她似乎在倾听,又似乎在指点,因为她的女主人,此刻正央求她告知急需澣洗的衣物。“害澣?害否?归宁父母”——那便是情急的女主人公,带着羞涩和抑制不住的喜悦,终于向师氏透露的内心的秘密。这里终于透露出,这位女主人公,原来是一位急切待“归”(出嫁或者回娘家)的新人。这样,前两章的似断似续,山谷中葛藤、黄雀的美好春景,和“刈濩”、织作的繁忙劳动,就不仅传达着女主人公期盼中的喜悦,而且表现着一种熟习女工、勤劳能干的自夸自赞了。这样的女子,无论是嫁到夫家还是回返娘家,都是足以令夫家爱怜并带给父母莫大安慰的。

关于此诗的背景,《毛诗序》认为是讲后妃之德的。而方玉润《诗经原始》对毛序的观点进行了驳斥,说:“后处深宫,安得见葛之延于谷中,以及此原野之间鸟鸣丛木景象乎?”认为“此亦采自民间,与《关雎》同为房中乐,前咏初昏,此赋归宁耳”。  

孔子

回到顶部